Vítězové Cen Velkého Bratra za rok 2007

Kategorie: Největší úřední slídil

Získává: Město Plzeň a narušování soukromí občanů prostřednictvím kamerových systémů.

Město Plzeň coby zřizovatel provozovatele městského kamerového systému (Správa veřejného statku města Plzně) a coby zřizovatel obecní policie je autorem záměru plošného pokrytí města dalšími kamerami za zhruba 30 milionů korun. K „ocenění“ přispěl zejména plán nasazení dalších desítek pouličních kamer bez důkladné analýzy jejich účinnosti na prevenci a potírání celkové úrovně kriminality, dále pak absurdní záměr na vybavení městských strážníků minikamerami k odhalování nalévání alkoholu mladistvým (navíc při vědomí nepoužitelnosti takto pořízených záběrů coby důkazu) a za zneužití městského kamerového systému dne 2.8.2007, kdy byl využit ke sledování bytu soukromé osoby, ať již úmyslně či jen selháním obsluhy.

Kategorie: Největší firemní slídil

Získávají kolektivně: zákazníci, kteří zneužívají služby či produkty společností T-mobile služba Kde je…?, Test nevěry od DNAtest.cz, Mobil Štěnice od firmy Goldsilver a produkty firmy Odposlechy.com

Zmíněné technologie a služby umožňují zásahy do soukromí bez vědomí postižených občanů. Takový způsob sledování blízkých nebo spolupracovníků je nepřijatelný. V nominacích se letos sešlo více firem, které nabízejí v různých odstínech to samé – technologii k účinnějšímu špiclování. Není pochyb o tom, že i na straně firem či prodejců leží morální zodpovědnost za zneužívání nabízených služeb či technologií. Bez zákazníků by ovšem trh neexistoval. K předávání cen byli pozváni představitelé vybraných firem, aby vysvětlili etické a jiné souvislosti svého marketingu.

 

Kategorie: Dlouhodobý slídil

Získává: Ministerstvo vnitra České republiky

Důvodem byla absence ohledů na základní právo na ochranu soukromí občanů při přípravě Národního akčního plánu boje proti terorismu (NAP), zejména pak jeho poslední verze zpracované již po ocenění ministerstva Cenou Velkého bratra v roce 2005. Při zpracování NAP nebyl přizván k debatě či spolupráci Úřad na ochranu osobních údajů v oblastech, které se zpracování osobních údajů přímo týkají. Jde například o implementaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2006/24/EC o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí. Implementace této směrnice byla navržena jako jeden z úkolů Akčního plánu pro léta 2007-2009. V Národních akčních plánech pro jednotlivá období dále není zmíněna Úmluva č. 108 o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, kterou ČR ratifikovala a která je pro oblast ochrany osobních dat v policejních systémech zásadní. V NAP se přitom objevují záměry se zásadním dopadem v neprospěch soukromí osob – např. plán na vybudování celonárodní databáze biometrických údajů pro verifikaci cestovních dokladů ( v NAP 2005-7,bod. 10.3). V NAP pro léta 2007-9 jsou opět návrhy na rozšíření kamerových systémů, na širší přístup k bankovním informacím, na přístup k lokalizačním a dalším telekomunikačním údajům.

 

Kategorie: Mezinárodní slídil

Vítěz: Vláda Spojených států amerických za provozování rozsáhlé sítě technických špionážních a sledovacích prostředků známých pod názvem Echelon.

Systém odposlouchává elektronickou komunikaci a tím zasahuje do základního práva na soukromí. Vláda Spojených států navíc odmítá zveřejnit informace, které by vyvrátily vážná podezření ze zneužívání systému k průmyslové špionáži a z neodůvodněného sledování komunikace nevinných lidí. K převzetí ceny byl pozván Richard Graber, velvyslanec Spojených států amerických v České republice. V kategorii Nebezpečná nová technologie byla cena udělena Martinu Pegnerovi, vedoucímu projektu DNA test.CZ za nabízení tzv. Testu nevěry. Propagací této služby podněcuje ke špiclování blízkých osob. Provádění DNA testů bez vědomí osob, o jejichž biologický materiál jde, považuje porota za nepřijatelné. A kritizuje u tohoto projektu také absenci etického kodexu pro provádění testů DNA, který by obsahoval požadavek souhlasu osoby, jejíž genetický materiál je zpracováván.

Kategorie: Právní norma Velkého bratra

Vítěz: tzv. „DNA novela trestního řádu a zákona o Policii“ (zákona č. 321/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky)

Novela byla přijata po dlouhodobé snaze Policie ČR a správce Národní databáze DNA Kriminalistického ústavu, získat širší pole pro naplňování Národní databáze DNA novými vzorky. Policie má podle novely možnost odebrat DNA vzorek nejen od obviněné osoby, ale i od podezřelého (tj. osoby, které ještě ani nebylo sděleno obvinění), ale jde ještě dále – může žádat vzorek od osoby „o kterou jde“, tj. de facto od kohokoli dle svého uvážení. Do policejního zákona rovněž novela vpašovala bezprecedentní opatření – možnost plošného odběru DNA vzorků od prakticky celé vězeňské populace – osob ve výkonu trestu za úmyslný trestný čin a rovněž i osob, kterým bylo uloženo ochranné léčení. Nakonec novela zavádí možnost násilného odběru vzorku DNA (a rovnou již zavedla i možnost užití násilí při prohlídce těla či snímání daktyloskopických otisků podle trestního řádu). V současné době je novela již aplikována. O násilném odběru vzorků od vězňů ve Věznici Bohunice referovala média a věcí se začíná zabývat veřejný ochránce práv (ombudsman). Při objasňování vraždy ve Šternberku se odebírají plošně vzorky DNA od všech mužů určitého věku bez toho, aniž by byli zpraveni o dalším nakládání s jejich vzorkem. Šternberský případ ilustruje poslední problém novely – není doprovázena úpravou, která by přesně stanovila další osud vzorku, zejména po vykázání negativní shody při porovnání se stopou z místa činu (logický krok vyřazení z Databáze). V Národní databázi DNA byla zahájena kontrola Úřadu na ochranu osobních údajů a v nejbližších dnech mají být zveřejněny její výsledky.

 

Kategorie: Výrok Velkého bratra

Vítěz: JUDr. Stanislav Gross z advokátní kanceláře JUDr. Eduarda Bruna.

Cena mu byla udělena za výroky v článku, který byl uveřejněn dne 13.12.2006 v Lidových novinách v rubrice Horizont pod názvem „Nedémonizujme odposlechy“. Výroky „Ochrana základních hodnot naší společnosti v dnešním neklidném světě si bohužel vyžádá rozšiřování oprávnění státu mající charakter výjimky z ústavou garantovaných práv“ a …„Proto se přimlouvám za to, abychom téma oficiálních odposlechů nedémonizovali a uvědomili si jejich nezbytnost v dnešním neklidném světě“ vyjadřují podle poroty jednostranné snahy o posílení represivních a sledovacích aktivit státu bez ohledu na základní práva, zejména pak právo na soukromí. Byly vybrány u coby typické ukázky těchto demokracii a soukromí nebezpečných postojů.

 

Kategoire: Kladná cena

Vítěz: studenti soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého za jejich houževnatý odpor vůči instalaci kamer ve učebnách tohoto ústavu.

Studentům, kteří se proti tomuto zásahu do soukromí postavili peticí a stávkou, se rozhodností a šikovnou prací s médii podařilo dosáhnout nejen odstranění kamer, ale také vyvolat veřejnou debatu na téma elektronických očí mířících na žáky a studenty lavicích našich škol. O tento nešvar se tak díky medializaci začaly zajímat zodpovědné úřady jako Česká školní inspekce a Úřad pro ochranu osobních údajů. Studenti tím ostatním ukázali, že rostoucí počet kamer kolem nás nemusíme stále omlouvat jako nutné zlo, daň pokroku či jedinou ochranu proti asociálnímu chování. Vedení bezproblémová školy, které nedokázalo uvést jediný přesvědčivý důvod pro instalaci kamer, se nakonec o podporu obrátilo na rodiče. Šok, kteří rodiče stavějící se jednomyslně za studenty řediteli gymnázia svým přístupem připravili dobře demonstruje nebezpečnou dětinskost, s jakou jsou nás kamerové systémy instalovány, a to nejen na školách.